روش تهیه

.لطفا قبل از واریز مبلغ حتما مشخصات ژنراتور و تعداد مورد  نیاز رگولاتور ولتاژ خود را هماهنگ نمایید

تجارت
۵۸۵۹
۸۳۱۰
۲۰۴۹
۷۸۵۴

سید محمد محسن فاطمی

ملت
۶۱۰۴
۳۳۷۸
۵۵۰۲
۰۹۴۵
سید محمد محسن فاطمی